Szellemelengedes.hu
Ha magadnak akarsz bizonyítékot:

Ezt a dokumentumot amiatt készítettem, mivel szoktak megkeresni olyan Keresztények és nem Keresztények, akik nem hisznek szellemek (holt ember földközelben ragadt lelke) és akár az ördögűzés létezésében sem…. és hiszik cselekedeteink becsapások…. és adott esetben Imádkoznak lelki üdvösségemért, vagy csalónak neveznek mivel elakarom hitetni mással is, hogy szellemek márpedig léteznek.
Ezekkel a Bibliai idézetekkel és tudományos élet munkásságainak dokumentumaival szeretném egy kicsit az ezotéria oldaláról megközelíteni Jézus kapcsolatát a szellemekkel és az ördögűzéssel,
valamint további összegyűjtött anyagokkal bizonyítékot adni a kételkedőnek.

Én nem kívánom, hogy higgy Nekem, vagy az oldalon található 1000-nél is több megkereső dokumentált panaszának, megkeresésének vagy esetleírásainknak. A Hit a Te döntésed!
Én azoknak tudok segíteni akik Maguknak hisznek, hiszik hogy nem elméjük csapja be Önnön Magukat, vagy nem képzelegnek, és hiszik elméjük ép.
Az oldalt felkeresők, számtalan visszajelzés alapján örülnek, hogy láthatják, hogy bajaikkal nincsenek egyedül, hitük megerősödik abban, hogy amit láttak éreztek az valós… és örülnek, hogy van rá megoldás!
Akár a Buddhizmusról, Hindu hitvallásról van szó, de még asz Iszlám egyes hitvallásai is hisznek a reinkarnációban, ugyanúgy, mint több keleti kisebb nagyobb vallási gyülekezet hívei.
Ismétlem, Én nem kívánom, hogy bármit higgy, de ha Indiába születtünk volna, akkor ott a vérünkben lenne a reinkarnáció tana. Akkor már másként lehet állni ahhoz a dologhoz is, hogy akkor mi is történik a meghalt ember lelkével.
Kérdezni szokták, hogy olvastam-e már a bibliát. Bizony olvastam, de rám adott szemüveg nélkül!

Következzenek a „bizonyítékok” melyek hatással lehetnek rád, ha engeded, és nyitott vagy arra, hogy nem tudhatsz mindent:

------------------------------------------------------------
Biblia

Jézus tanítványai kísértetet látnak? (Márk)

Mk 6.46
Aztán elküldte őket, és fölment a hegyre imádkozni.
Mk 6.47
Közben besötétedett. A bárka mélyen bent járt a tavon. Ő ott maradt egyedül a parton.
Mk 6.48
Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel - mert ellenszelük volt -, a negyedik éjszakai őrváltás órájában elindult feléjük a vízen járva. El akarta őket kerülni.
Mk 6.49
Amikor látták, hogy a vízen jár, azt vélték, hogy kísértet, és elkezdtek kiabálni,
Mk 6.50
mert mindnyájan látták és megrémültek. Ő azonban rögtön szólt hozzájuk: "Bátorság! Én vagyok. Ne féljetek!"

Jézus tanítványai kísértetet látnak? (Máté)

Mt 14.23
Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, s ő ott volt egymagában.
Mt 14.24
A bárka már jópár stádiumnyira járt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt.
Mt 14.25
Éjszaka a negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük.
Mt 14.26
Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. "Kísértet!" - mondták, s félelmükben kiabáltak:

Jézus Tisztátlan lélektől megszállt embert szabadít meg

Mk 5.2
Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele.
Mk 5.3
A sírboltokban lakott, és még lánccal sem tudták fogva tartani.
Mk 5.4
Már sokszor megbilincselték és láncra verték, de széttépte a láncokat, összetörte a bilincseket. Senkinek sem sikerült megfékeznie.
Mk 5.5
Éjjel-nappal állandóan sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel ütötte-verte magát.
Mk 5.6
Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott hozzá, a földre vetette magát előtte, és
Mk 5.7
hangosan kiabált: "Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!"
Mk 5.8
Mert ráparancsolt: "Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!"
Mk 5.9
Meg is kérdezte: "Mi a neved?" "Légiónak hívnak - válaszolta -, mert sokan vagyunk."
Mk 5.10
Egyúttal nagyon kérte, ne zavarja el őket erről a vidékről.
Mk 5.11
Ott legelészett a hegyoldalon egy nagy sertéskonda.
Mk 5.12
"Küldj a sertésekbe - kérték -, hadd szálljuk meg azokat."
Mk 5.13
Megengedte nekik. Erre a tisztátalan lelkek kimentek (az emberből), és megszállták a sertéseket. Erre a mintegy kétezer sertésből álló konda a meredekről a tóba rohant, s vízbe fulladt.
Mk 5.14
A kanászok elfutottak, s elvitték a hírt a városba és a tanyákra. Az emberek jöttek, hogy megnézzék, mi történt.
Mk 5.15
Jézushoz érve látták, hogy akit azelőtt egy légió tartott megszállva, most ott ül felöltözve, eszének birtokában. Erre megijedtek

A tanítványok ördögűzéséről:

Mk 6.11
Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük."
Mk 6.12
Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot,
Mk 6.13
sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

Jézus szerint ki űzhet ördögöt:

Mk 9.38
Ekkor János szólalt meg: "Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk."
Mk 9.39
Jézus így válaszolt: "Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni.
Mk 9.40
Aki nincs ellenünk, az velünk van.

Mária Magdolnából 7 ördögöt űz ki Jézus:

Mk 16.8
Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.
Mk 16.9
Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből a hét ördögöt kiűzte.
Mk 16.10
Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak.
Mk 16.11
Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el.

Jézus további megszabadításai:

Mk 1.32
Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat.
Mk 1.33
Az egész város az ajtó elé gyülekezett.
Mk 1.34
Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda.
Mk 1.35
Hajnal tájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni.
Mk 1.36
Simon és társai utána mentek, hogy megkeressék.
Mk 1.37
Amikor megtalálták, ezt mondták neki: "Mindenki téged keres."
Mk 1.38
De ő így válaszolt: "Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki."
Mk 1.39
S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.

Jézus további megszabadítása tisztátlan lélektől

Mk 1.23
A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez rögtön ilyeneket kiabált:
Mk 1.24
"Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje."
Mk 1.25
Jézus ráparancsolt, így szólva: "Hallgass és menj ki belőle!"
Mk 1.26
A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiabálás közepette kiment belőle.
Mk 1.27
Mindnyájan elcsodálkoztak. "Ki ez? - kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki."
Mk 1.28

Jézus mit mond az Őt követőkről:

Mk 16.16
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.
Mk 16.17
Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek,
Mk 16.18
kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak."

Jézus hatalmat ad az ördögűzésre:
Mk 3.13
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek.
Mk 3.14
Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét.
Mk 3.15
Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket.


Jézus távolról is segít a megszabadításban:

Mk 7.25
Egy asszony, akinek a lányát tisztátalan lélek szállta meg, hallott felőle, odasietett hozzá és a lába elé borult.
Mk 7.26
Az asszony görög volt, szírföníciai származású. Kérte, hogy űzze ki a lányából a gonosz lelket.
Mk 7.27
Ezt mondta neki: "Hadd jóllakni előbb a gyermekeket. Nem való ugyanis elvenni a gyerekektől a kenyeret, és a kiskutyának dobni."
Mk 7.28
De az így felelt: "Igen, Uram, de azért a kiskutyák is esznek az asztal alatt abból, amit a gyerekek elmorzsálnak."
Mk 7.29
Erre így szólt hozzá: "Ezekért a szavakért menj, a gonosz lélek elhagyta lányodat."
Mk 7.30
Amikor hazaért, lányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek

Jézus néma és süket lélekre parancsol rá:

Mk 9.25
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg gyűlik össze, ráparancsolt a tisztátalan lélekre: "Néma és süket lélek, parancsolom neked, menj ki belőle, és ne térj többé vissza belé!"
Mk 9.26
Az felordított, s heves rángatások közepette kiment belőle. A fiú olyan lett, mintha halott volna. Sokan úgy vélték, hogy meghalt.
Mk 9.27
Jézus azonban megfogta a kezét, felsegítette, s a gyermek talpra állt.
Mk 9.28
Amikor bement a házba, tanítványai külön megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?"
Mk 9.29
"Ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására" - felelte.

A tanítványok tudták, hogy vannak szellemek, hisz hitték azt látnak?

Lk 24.36
Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: "Békesség nektek!"
Lk 24.37
Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak.
Lk 24.38
De ő így szólt hozzájuk: "Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben?
Lk 24.39
Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van."
Lk 24.40
Ezután megmutatta nekik kezét és lábát.
Lk 24.41
------------------------------------------------------------
Tudományos kutatómunka

Az alábbi idézet DR. EDITH FIORE (pszichológusnő) kutatásaiból való, ajánlom elolvasásra a nyugtalan holtak című könyvét:
A képre vagy ide klikkelve letölthető a könyv!

Jóval a kereszténység megjelenése előtt a régi görögök és a rómaiak is hittek abban, hogy a halottak hatással vannak az emberekre.
A sorvadozó beteg egyike volt azoknak, akikre egy gonosz szellem rámeredt. (Homérosz)
Egyes zsarnoki démonok élvezetéhez még testben élő lelkek kellenek; mivel nem voltak képesek más módon kielégíteni szenvedélyüket, zendülést, sóvárgást, hódító háborúkat szítottak, s így megkapták, amire vágytak. (Plutarkhosz)
A démonok gonosz emberek szellemei. (Josephus)
A megszálló szellemek természetével kapcsolatban sok eltérő nézet létezett. Voltak, akik azt gondolták róluk, hogy a szellemek tulajdonképpen maguk az elhunytak. Mások úgy gondolták, hogy bizonyos szellemek sohasem voltak emberi lények, hanem a Sátán szolgái, vagy maga a Sátán. Ebben a fejezetben az előbbi álláspontot fogjuk vizsgálni.
Vannak kultúrák, melyekben nagyon pontos elképzelés él arról, hogy honnan származnak az embereket megszálló szellemek, és miért avatkoznak bele az emberek életébe. A régi kínai ősimádat több mint tízezer éves múltra tekint vissza. E kultúra szerint egy ember sok cikluson, vagy élet¬időn megy keresztül. Mindenkinek jó viszonyban kell len¬nie az őseivel, mert ők továbbra is léteznek egy másik vi-lágban - és ha feldühítik, vagy megbotránkoztatják őket, visszatérnek, és bosszút állnak az elkövetőn.
A japánok is imádták az őseiket, és hittek a földhöz kötött szellemekben. Talán ez magyarázza egy ördögűző vallás, a Mahikari gyors elterjedését, amelynek 1970-ben már négyszázezer tagja volt világszerte. Igaz-Fény Vallások-Feletti-Vallás néven vált ismertté, és azt tanítja, hogy az emberek testi és lelki betegségeinek több mint nyolcvan százalékát a megszálló szellemek okozzák. Azt állítják, hogy ördögűzőik vissza tudják állítani a megszállott személy egészségét és jóllétét, és naponta ezreket kezelnek ezekkel a módszerekkel.
Az ősi egyiptomiak is hittek abban, hogy a halottak ha¬tással vannak az élőkre - főleg azon emberek szellemei, akiket megbecstelenítettek, vagy elhanyagoltak a haláluk után. Ősi síremlékek tanúskodnak egy bonyolult hitvilág létezéséről, amely szerint az élet tovább folytatódik a halál után. A holttesteket mumifikálták, hogy újra használhatóak legyenek; a belső szerveket különböző főzetekkel és gyógy-növényekkel gondosan tartósították, és egy halotti korsóba helyezték őket, ugyanebből a célból. A sírok a háztartási eszközök valóságos lerakatai voltak; ételek, magvak, álla¬tok és szolgák biztosították a halottnak a kényelmes túlvilági életet. Még a feleségét is befalazták a sírboltba élve, hogy az elhunytnak legyen társasága az alvilági úton.

Ugyanezen könyvből egy biblia szakértő munkássága:

És bár Cayce a Déli Fundamentalista Keresztény Egyház tagja és bibliaszakértő volt, transzban az elmúlt életekről, a karmáról, a reinkarnációról, a meditációról, az emelkedő síkokról,.a többszörös testekről, a szellem által való megszállottságról, és sok más egyébről beszélt.
Ezekben a földhöz kötött szellemekről, és az általuk okozott elmebetegségekről szóló előadásaiban Cayce tovább ment, mint a kérdéskör legtöbb szakírója, és a megszállottság okaként bonyolult fizikai-érzelmi-mentális és spirituális okokat tételezett fel.
Transzállapotban a megszállás ellen többféle gyógymódot említett: javasolta az arany testen belüli használatát, speciális kisfeszültségű elektrosokk berendezések alkalmazását; az idegrendszer kapujának felszabadítására gerincmasszázst, valamint masszázst, étrendi reformot, és még sok más természetgyógyászati és spirituális módszert javasolt.

------------------------------------------------------------
Pszichikai kutatócsoport véleménye:

Az alábbi videót a 40. percétől érdemes nézni:------------------------------------------------------------
Antropozófia ˝az Ember Bölcsessége˝ világszemlélet

Ajánlom elolvasásra Rudolf Steiner "A szellemtudomány körvonalai" munkássága alkotását mely kissé száraz, de egész képet adhat a szellemi szintekről

A képre vagy ide klikkelve letölthető a könyv!


------------------------------------------------------------
Kvantumfizika, van-e anyag?

Egy kis fizika a létezésről, teóriák:


Link:
http://www.idokep.hu/hirek/quantum-radar-delayed-choice-eraser------------------------------------------------------------
Dr. Carl Wickland pszichiáter 30 évi munkája holt lelkek általi megszállottság  vizsgálatában.

Szintén ajánlom elolvasásra ezt az angol könyvet amelyben egy neves pszichiáter számol be "szellemes" eseteiről, munkásságáról.

Egy kis összefoglaló és egy eset:

Dr. Wickland, mint idegorvos, 30 éves munkája nyomán, közel 100 példával bizonyítja, hogy a legtöbb esetben nem zavarodottság, vagy öntudathasadás, vagy hasonlókról van szó, hanem „megszállottságról” ahol meghalt lények, a hozzájuk hasonló - testben élő - embertársukat hatalmukba kerítik és rájuk kényszerítik saját akaratukat.
Ha ezeket a lényeket, egy médium segítségével sikerül szólásra bírni, kiderül, hogy egyáltalán nincsenek tudatában megváltozott helyzetükkel, létükkel, azzal hogy földi testüket levetették. Úgy képzelik, hogy régi környezetükben élnek és tovább akarják folytatni szokásaikat és szenvedélyüket. Tudtul adják nevüket, címüket (a megadott adatok valódisága, tudakozódás után, minden esetben igazolódott!).
Ezekkel a föld-közeli az ún. „köztes-szférában” tartózkodó lényekkel folytatott beszélgetéseket adja szóról-szóra könyvében Dr. Wickland.
Ez a fajta elmebaj - írja Dr. Wickland - nem szégyen, nem irtózni kellene tőle, hanem inkább megértést kellene tanúsítani ezzel szemben! Felismerni benne a látható és láthatatlan világ közötti kölcsönös kapcsolatot - és megtanulni ezt megérteni!
A „megszállottság” egy tény, amely természetes - de szabálytalanul használt - törvényeken alapszik és bőségesen bizonyítható! Százszorosan bizonyítva volt már azáltal is, hogy ez az elmezavar, a betegről, egy erre kiképzett érzékeny személyre, egy ún. „médiumra” átvihető.
Ily módon volt megállapítható, hogy egy tudatlan, vagy rosszindulatú lény volt a betegség okozója és ezúton volt lehetséges - anélkül, hogy a médiumra káros hatással lett volna - nemcsak a megszállottat megszabadítani kínzóitól, hanem a szellemet is, felvilágosítva a túlvilág törvényeiről, ki lehetett segíteni a szellemi sötétségből, amint azt az alábbi tudósítások mutatják.
Egy esetben, amit ismertetett a könyvében, egy elmebetegben lévő szellemről volt szó, akinek „áldozata” szánalmas sírógörcsökben és erős fejfájásokban szenvedett. Ez az állapot azonnal megszőnt, miután a szellem a párbeszéd után elhagyta a beteget!

Volt olyan eset, hogy durva ember volt a megszálló, és olyan volt, mintha az ördög szállta volna meg” a beteget!

Egy eset:

Megszálló szellem (Sz.): John Sullivan
Páciens: L.W. asszony (akit megszállt a szellem és elektrosokkal is kezelték).
Médium: Dr. Wickland felesége, rajta keresztül beszél a szellem.
Wickland (Dr.) beszélget (a transzállapotban lévő feleségén keresztül) a megszálló szellemmel.
Kezdetben a szellem annyira nyugtalan volt, hogy le kellet fognunk a médiumot.
Sz.: Milyen jogon tart engem fogva? Semmi közöm magához, nem csináltam magának semmit. Ha megint szabad leszek, majd megmutatom magának…
Dr.: Mint idegen jött ide hozzám és mindjárt veszekedni kezdett. Nem tehettem egyebet, mint lefogtam magát!
Sz.: De ilyen módon nem hagyom magam legyőzni!
Dr.: Ki maga?
Sz.: Miért mondjam meg? Senkit nem ismerek itt és nem is érdekel, hogy maga ki. Hagyjon békén, hogy elmehessek!
Dr.: Először mondja meg, honnan jön és mit akar?
Sz.: Miért akarja tudni?
Dr.: Talán ki tudjuk segíteni jelenlegi helyzetéből.
Sz.: Majd ha nem tart ilyen erősen, beszélni fogok.
Dr.: Meséljen valamit magáról.
Sz.: Először is nem akarom többet ezeket a tőket (a beteg elektromos kezelése). Egy ideig fogságban voltam, de majd ha kimenekülök innen, nagy patáliát fogok csapni! Mi a csudának kezelt engem ezekkel a tűkkel? Ha innen ki tudok menni, hazamegyek.
Dr.: Hol van az otthona?
Sz.: A sötétségben. Elmentem hazulról, s akkor egyszeriben nem láttam, mintha vak lettem volna.
Dr.: Nem érezte magát különösen már ott abban a házbanő
Sz.: Tulajdonképpen nem az én házam volt, de otthon éreztem magam. Sokszor nem tudtam hol vagyok és tomboltam egész idő alatt. Vagy veszekedtünk egymással, - mindenféle nép volt ott. De azokat még elkapom egyszer…
Dr.: Voltak ott nők is?
Sz.: Sokan, nem volt békénk tőlük. – Nők! Ha azokat egyszer utolérem, alaposan felpofozom mind!
Dr.: Nem értem miért akar mindjárt mindenkit bántani?
Sz.: Örökké jajgattak, egész megbolondították az embert, és mit tehet egy férfi, ha annyi nő van körülötte (a többi megszálló szellem a beteg aurájában)! Legszívesebben elfutnék valahová, ahol nem talál meg senki.
Dr.: De saját maga elől nem tud elfutni.
Sz.: Nők, nők, elegem van belőlük! Az egyiket odavágtam, vertem, de mégsem engedett el (a beteg: L. W. asszony). Mi jogon csüng rajtam ennyireő Egy szép napon még megölöm!
Dr.: Tudatában van annak amit csinált?
Sz.: Nem érdekel mit csináltam! Egyszer kitéptem a csuklójából egy darabot, kitéptem a hajából amennyit tudtam és mégis kapaszkodott belém. Nem tudtam szabadulni tőle.
Dr.: Hol van most ez az asszony?
Sz.: Egy idő óta már nem látom.
Dr.: Mi fájdalmat okozott magának ez az asszony?
Sz.: Nincs joga ennyire kapaszkodnia belém, ahogy azt teszi.
Dr.: Fordítsuk meg a dolgot: maga az, aki csüng rajta. Maga már meghalt.
Sz.: Semmi joga engem női ruhákba dugni és hosszú hajat a fejemre tenni. Mi? Én halott? Majd megmutatom magának mennyire nem vagyok az és hogy mennyire nincs elég ereje ahhoz, hogy engem fogva tartson. Majd az után mondja azt, hogy halott! (kajánul nevet)
Dr.: Maga kínozta ezt az asszonyt és én elektromossággal kiűztem magát belőle. Így ő végre megszabadult magától! Értse meg végre, hogy maga már egy szellem és fizikai test nélkül él.
Sz.: Csak el tudnám kapni egyszer ezt az asszonyt, az arcába csapnék, és legszívesebben a maga nyakának is nekiugranék.
Dr.: Ha nem viselkedik rendesen, megint elektromos kezelést kap. Legyen okos és lássa be a hibáit, nézzen vissza elmúlt életére, hogy mindenben helyesen cselekedett-e?
Sz.: Senki sem tökéletes!
Dr.: Maga egy tudatlan, földhöz kötött szellem, aki a föld szférájában bolyong. Négy évig kínzott és megszállva tartott egy asszonyt és most magasabb szellemtestvérek hozták ide, hogy segítsünk magán. E célból van megengedve, hogy a feleségem testét és agyát használhatja, aki könyörületből, rendelkezésre bocsátja magát, ilyen lényeknek, mint maga is, hogy ezúton tudjunk segíteni.
Sz.: Elég ostobaság tőle, ha ezt megengedi! És különben is, hogy jönnék én ahhoz, hogy nőket zaklassak, aki úgy gyűlölöm őket, hogy legszívesebben szétzúznám valamennyit!
Dr.: Kedves barátom, ha maga valamikor is boldog akar lenni, akkor változtatnia kell a magatartásán! Gondolt-e valaha is Istenre és hogy egyáltalán mi az élet értelme?
Sz.: Nincs Isten, mert ha volna, nem lenne annyi „jaj” és nyomorúság.
Dr.: De ha nincs egy felsőbb Lény, hogy jött létre maga is, hogy van az, hogy él és van? Meg tudja magyarázni azt is pl., hogy hogyan lehetséges az, hogy a feleségem testén keresztül beszél velünk?
Sz.: Tehát a maga felesége lógott rajtam egész idő alatt?
Dr.: Nem! Maga molesztált egy hölgyet, aki azért jött ide hozzánk, hogy segítsünk neki. Én űztem ki magát belőle, aztán magasabb szellemek „börtönbe” zárták, de jelen pillanatban a feleségem testét veszi igénybe.
Nem minden nő hamis!
Sz.: Anyám is egy nagyon jó asszony volt, de már 40 vagy 50 éve halott.
Dr.: Maga is halott, ami a testét illeti, de most nézzen egy kicsit körül és mondja el nekünk, mit lát?
Sz.: Anyámat látom, de félek tőle!
Dr.: Miértő Mi sem félünk magától.
Sz.: De hát anyám egy szellem!
Dr.: Persze hogy az, éppúgy mint maga. Mond valamit magának?
Sz.: Azt, hogy - „évek óta kereslek John”. De én félek tőle!
Dr.: Olyan ijesztő?
Sz.: Nem, de mégis félek tőle! Oh, az apám is itt van és Lizzie is! Ne gyertek a közelembe, nem szeretlek Lizzie te kígyó!
Dr.: Valószínő bocsánatot akar kérni valamiért, amit elkövetett.
Sz.: Én sohasem fogok neki megbocsátani!
Dr.: Mi emberek tévedünk néha, lehet, hogy egy félreértés van maguk között. Törölje ki a győlöletet a szívéből, legyen okos!
Sz.: Lizzie menj el, vagy megöllek! Úgy viselkedtél, mint egy kígyó, hamis vagy, mint a többi, mind! Egy szavadat sem hiszem el. Nagyon haragszom rád, hazudsz!
Dr.: Mit felel és ki ő tulajdonképpen?
Sz.: ő az, akinek minden gyötrelmemet köszönhetem és azt állítja, hogy minden a féltékenységem miatt történt, pedig nem voltam féltékeny!
Dr.: Hallgassa csak meg, amit még mondani akar.
Sz.: (figyel) Szép kis történet! Össze akartunk házasodni, de én a féltékenységem miatt, hamis fényben láttam a dolgokat.
Dr.: Talán tényleg heveskedő és önfejő volt.
Sz.: (Lizzie-hez) Hazudsz! A másik fiúval kószáltál, magad is tudod. Azt mondja, amikor megláttam őket, véletlenül találkoztak a villamosnál és csak hazakísérte őt. Én meg hazarohantam és szíven szúrtam magam.
Dr.: Az egy bátor tett volt?! Tehát öngyilkos lett.
Sz.: Ha legalább meghaltam volna. Jobb lenne, de nem tudtam meghalni. Majd még megbosszulom magamat a nőkön!
Dr.: Miért nem akar észre térni? Bocsásson meg a leánynak.
Sz.: Maga elhiszi ezt a mesét? Nagyon szenvedtem a szúrás után, mindenáron meg akartam halni! Most itt jár Lizzie fel-alá és bőg.
Dr.: Én azt hiszem, édesanyja gyermekkorában nagyon elkényeztette.
Sz.: Jó dolgom volt, minden kívánságomat teljesítette. Most azt mondja: „bár ne tettem volna”. Nem anyám, ne gyere közelebb! Rajtam már nem segít semmi! „John légy okos, megértő! A lelkiismereted vádol” – mondja anyám.
Lizzie is itt van s mindketten sírnak, de velem nem törődik senki!
Dr.: Nem gondolja, hogy nagyon önző? Ha most nem használja ki a kedvező helyzetét, nem bocsát meg Lizzie-nek, akkor megint egy sötét börtönbe kerül, mindaddig, amíg megbánást nem érez. Lássa be, hogy a hiba magában rejlik!
Sz.: Nem bocsátok meg neki, mindegy hová kerülök! Miért adtak meg mindent a szüleim, amit csak kívántam? Látod anyám mit tettél? Büszke vagy most a fiadra? Ennyire vittél, ez a te műved!
Dr.: Azt állította, hogy szerette az édesanyját, de a szavai után ítélve, úgy látszik, senkivel szemben nem érzett rokonszenvet vagy szimpátiát.
Sz.: Gyűlölöm ezt a szót! Apám azt mondja, meg kell változnom, de én ehhez már öreg vagyok. (visszariad valamitől)
Ne vigyetek el! Ne vigyetek el! Én beteg vagyok! Ne engedje meg, hogy börtönbe vigyenek! Megbocsátok Lizzie-nek – mindent jóvá akarok tenni! Olyan elegem van az életből és mindenből!
Dr.: A szellemvilágban igyekeznie kell, magát hasznosítani, másokon segíteni, a rosszat jóvá tenni és nem bántani másokat! Próbálja helyrehozni azt az igazságtalanságot, amit ennek a hölgynek okozott azáltal, hogy megszállta!
Sz.: ő kínzott engem, én csak bosszút álltam a nőkön, mert gyűlölöm őket!
Miután ezt a konok szellemet nem lehetett jobb belátásra bírni, tévedéséről és helyzetéről meggyőzni, magasabb szellemtestvérek vették át és zárták „börtönbe”, ahol mindaddig kell maradnia, amíg az önmegtagadást meg nem tanulja, megbánást nem érez és ki nem írtja szívéből a gyűlöletet!
Forrás: Carl Wickland: Harminc év a holtak között (német kiadás)
Fordította: Havass Katalin
A képre vagy ide klikkelve letölthető a könyv!  Figyelem ANGOL verzió!

------------------------------------------------------------
Egy felemelkedett mester tanítása

Ha valaki nem jártas az ezotériában, annak nem sokat mond a felemelkedett mester fogalom. Aki kicsit jártasabb a tanítók mibenlétében, azoknak szolgálhat egy kis magyarázattal az ártó szellemek kifejezés Adamus "szájából"
Ez az idézet a 2012 novemberi shoud ból származik:

"Mielőtt még rátérnénk a mai témánkra, szeretnék egy pár szót beszélni arról, hogy néhány nappal ezelőtt egy bámulatos DreamWalk-ot csináltunk a földhözkötött birodalmakban. Ezek azok a birodalmak, ahová azok kerülnek, akik egy traumatikus vagy szomorú módon hagyják maguk mögött a fizikai testüket. Ők azok, akik nem lépnek keresztül a halál ajtaján, mert nem akarják elfogadni, hogy meghaltak. Annyira mérgesek, hogy még mindig kötődnek ehhez a Földhöz, más emberekhez, épületekhez, és azokhoz a dolgokhoz, amiket a haláluk előtt tettek.

Tudjátok, amit ezek a földhözkötött lények igazából tesznek, az nem más, minthogy újra és újra, és egyfolytában csak újraélik a tegnapjaikat. Számukra nem létezik a holnap, annak ellenére, hogy a holnapjuk sem különbözne sokban a mai napjuktól, ahogy ez a legtöbb ember esetében történik. Bele vannak ragadva a tegnapjukba, és ezért fölhözkötöttek. Nem rosszak ők. Még csak nem is gonoszak. Alattomos dolgokat tesznek ugyan, de igazából nem gonoszak. Mindössze minden napjukat megismétlik újra meg újra, végestelen végig.

Van egy film, aminek a címe az Idétlen Időkig. Ott is minden nap ugyanolyan. Igazából pontosan ilyenek a földhözkötött birodalmak. Na természetesen keresnek, kutatnak. Természetesen megpróbálnak terrorizálni. Természetesen megpróbálják felkelteni a figyelmeteket. Megpróbálnak energiához jutni, mert számukra az energia jelenti az élelmet, és többek között olyan dolgokból jutnak energiához, mint a félelem. Ez az ő eledelük. Ezért természetesen zörgetik a gerendákat, zajokat keltenek, hogy halálra ijesszék a pincében tartózkodó kisgyermekeket. Ó, imádják a kisgyerekeket! Miért? Mert a kicsit még érzik és látják is őket. Az már egyáltalán nem érdekli őket, hogy ezzel halálra ijesztik azokat a gyerekeket, hiszen számukra ez élelem, ők pedig éhesek, mivel folyton csak a tegnapjaikat élik újra meg újra."

------------------------------------------------------------
Dr. Michael Duff Newton pszicho terapeuta munkássága

Tovább kutattam és találtam egy szuper könyvet, mely több részes, de ez az első rész mondhatom KÖTELEZŐ!
Lehet ezzel a könyvvel kellett volna kezdeni a felsorolást.
Az olvasmány letehetetlen és egy olyan egységes képet ad az emberiségnek a földi életről, azelőttről és azutániról, hogy paff egyszer csak ott van egyben minden. Újkori Bibliaként ajánlom mindenkinek

Minden a szellemi létezésünkről szól, és egységes megvilágított képet kapunk az olvasmányból a kísértetek "létezésére". A kísértet téma az olvasás alatt mellékes lesz, oly csodát és a tudomány által oda nem adott valós, igaz ideát vázol, melytől eláll az "ember" lélegzete. A puszta igazság. Ajánlom +++


A képre vagy ide klikkelve letölthető a könyv!-----------------------------------------------

Problémáiddal keress Minket az
elérhetőségeink egyikén, vagy írj a kérdezz- felelek fórumunkba.
Segítünk, Informálunk!


Ajánlott linkek innen: kopogó szellemek, kísértetek, átok, rontás, átoklevétel, rontáslevétel. Ördögűző/exorcista és ördögűzés rituálék és leírás, harc az ördög, démon, sátán vagy lucifer erőkkel. Helytelenül használt szavak magyarázata: szellemírtó vagy szelleműző és szelleműzés. Szellemjárás megszüntetése, kísértetjárás és a szellem világ általi szellem vagy kísértet megszállás és házszentelés.
Szellemelengedes.hu
Copyright © 2012
k i s o k o s
weboldalt készítette: Gálik Valentin
- Halál -
- Rólunk / Kapcsolat -
- Fő oldal -
- Ki legyen a "szelleműző"? -
- Spirituális gyorstalpaló -
- SZELLEMEK elengedése -
-Szellemelengedés TÁVOLRÓL -
- Házszentelés -
-- Skizofrénia és a szellemek --
- Mentális betegség de nem megszállás -
- Ördögűzés -
- PATRONUM emelt szintű védelem -
- ÁTOK / megszállás és kapcsolatuk -
- Megoldatlan esetek -
- Esetleírásaink -
- Megkeresések -
- Kérdezz-Felelek -
- Szellem -
- Ördög -
- Átok -
- Ajándék személyes találkozáskor -
- Bizonyíték? -
- Összes kérdés-válasz -